Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN WEBSHOP SUGARBOO DESIGNS B.V.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Retourtermijn: de tijd waarbinnen een artikel moet worden geretourneerd aan Sugarboo Designs indien u van oordeel bent dat het artikel niet aan uw wensen voldoet.

U: degene die gebruik maakt van de webshop om artikelen te bestellen.

Webshop: alle door Sugarboo Designs op het internet geëxploiteerde websites.

 

2. Algemeen

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sugarboo Designs zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2. Door een bestelling bij Sugarboo Designs te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel 2.1 genoemde voorwaarden.

2.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.

 

3. Bestellingen

3.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.

3.2. Het is mogelijk dat een aangeboden en reeds besteld artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn. Sugarboo Designs behoudt zich het recht u hierover te informeren en de koop te ontbinden. Sugarboo Designs stelt u hiervan tijdig op de hoogte en zorgt voor correcte afwikkeling en terugbetaling van de kosten van het artikel.

3.3. Alle aanbiedingen van Sugarboo Designs gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.4. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

 

4. Betaling

4.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de webshop vooraf te worden betaald.

4.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

4.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.

4.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4.5. Verzendkosten worden uitsluitend terugbetaald indien u de gehele order retourneert. Indien u een deel van de bestelling retourneert, krijgt u de verzendkosten niet terugbetaald.

4.6. Indien u na aankoop met een Sugarboo Designs waardebon een artikel retourneert, dan ontvangt u het retourbedrag in de vorm van een nieuwe Sugarboo Designs waardebon retour.

 

5. Levering

5.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Sugarboo Designs zal geaccepteerde bestellingen in beginsel, tenzij anders vermeld op de website www.sugarboodesigns.eu  binnen 24 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.

5.2. Sugarboo Designs bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend.

5.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Sugarboo Designs, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 6.

 

6. Retourzending

6.1. Voor alle leveringen geldt een retourtermijn van veertien (14) dagen waarbinnen een artikel kan worden geretourneerd aan Sugarboo Designs.

6.2. Artikelen kunnen binnen de termijn zonder verplichting doch alleen na voorafgaande melding aan Sugarboo Designs worden geretourneerd. De geretourneerde producten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn en moet zijn voorzien van het originele label en de originele prijskaart en in de originele verpakking worden teruggestuurd.

6.3. De retourtermijn gaat in op de dag van feitelijke aflevering van het artikel namens Sugarboo Designs.

6.4. De overige voorwaarden voor terugzending zijn vermeld op de website en kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

6.5. Artikelen die u in afwijking van de instructies die door of namens Sugarboo Designs zijn gegeven opstuurt, worden in beginsel niet geaccepteerd. De vervoerskosten van de retourzending komen alsdan voor uw rekening.

 

7. Transport risico

7.1. Sugarboo Designs draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op u over.

7.2. In geval van retourzending binnen de retourtermijn draagt Sugarboo Designs het transportrisico nadat de artikelen door de door Sugarboo Designs aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

 

8. Garantie

8.1. Sugarboo Designs garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen.

8.2. Er bestaat geen aanspraak op deze garantie:

• bij beschadiging door opzet of nalatigheid;

• bij verkleuring of afwijkingen van ondergeschikte aard die volgens handelsgebruik algemeen aanvaard worden;

• bij herstellingen die niet zijn verricht door of namens Sugarboo Designs;

• bij normale slijtage;

8.3. Wanneer ten onrechte een beroep wordt gedaan op de garantie zijn alle gemaakte kosten voor uw rekening.

8.4. In geval aanspraken op enige garantie wordt u door Sugarboo Designs op de hoogte gesteld omtrent verdere handelingen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 

9. Privacy

9.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Sugarboo Designs. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden.

9.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door Sugarboo Designs, in de registratie worden verwerkt.

 

11. Slotbepalingen

11.1. De administratie van Sugarboo Designs wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

11.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Sugarboo Designs geen aansprakelijkheid.

11.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4. Sugarboo Designs is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De aangepaste voorwaarden zullen gelden op transacties die zijn aangegaan nadat de voorwaarden op de gebruikelijke wijze op de website zijn gepubliceerd.

Juni 2016